WYDATKI  w tys. zł

 

Lp. DZIAŁ NAZWA ZADANIA - DZIAŁU OGÓŁEM
1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 621 350
2 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 60 000
3 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 033 000
4 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 476 000
5 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 284 000
6 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3 129 535
7 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 740
8 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 172 800
9 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 200 000
10 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 230 000
11 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 16 254 804
12 851 OCHRONA ZDROWIA 569 400
13 853 OPIEKA SPOŁECZNA 3 846 026
14 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 3 484 885
15 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6 952 165
16 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 929 054
17 926  KULTURA FIZYCZNA I SPORT 144 000
    O G Ó Ł E M    W Y D A T K I 38 389 759