DOCHODY  w tys. zł

 

Lp Dział NAZWA DZIAŁU    -  tytuł P L A N 2003
1 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 296 800
2 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 763 000
3 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 174 497
4 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 740
5 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 300
6 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ 10 621 226
7 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 18 093 170
8 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 27 000
9 853 OPIEKA SPOŁECZNA 2 410 026
10 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 4 000
11 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 682 000
    O G Ó Ł E M    D O C H O D Y 36 074 759
952 P R Z Y C H O D Y 2 315 000
O G Ó Ł E M      B U D Ż E T 38 389 759