Biuletyn informacyjny - nr 9 (53), 12 grudnia 2003 r.


Rewitalizacja os. Samsonowicza

Na XIII sesji Rady Miejskiej w Łęcznej została podjęta uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łęczna – projekt rewitalizacji Osiedla Samsonowicza oraz terenów przyległych.

Program rewitalizacji ustala priorytety polityki lokalnej i określa metody wspierania przez władze Łęcznej przedsięwzięć korzystnych dla ożywienia obszarów osiedla.

Celem strategicznym Programu Rewitalizacji jest ożywienie gospodarcze i wszechstronna poprawa warunków życia oraz trwałe przeciwdziałanie degradacji technicznej, ekologicznej i społecznej osiedla.

Dla zachowania zasad zrównoważonego rozwoju ustanowiono trzy grupy zagadnień:

  • ekonomiczne (m. in. wspieranie rozwoju własnej przedsiębiorczości mieszkańców osiedla, tworzenie miejsc pracy, wzrost wartości nieruchomości wywołany poprawą zagospodarowania terenu osiedla),

  • ekologiczne (poprawa stanu zieleni),

  • społeczne (tworzenie warunków rekreacji, poprawa bezpieczeństwa publicznego, zapobieganie marginalizacji).

Pomoc w ramach Programu będzie udzielana zamierzeniom spełniającym jego cele, o ile ich realizacja wymaga współdziałania co najmniej trzech niezależnych stron (np. mieszkańcy, spółdzielnia mieszkaniowa i przedsiębiorca prywatny).

Pomoc może być udzielana w formie doradztwa prawnego, dofinansowania opracowania dokumentacji, pomocy merytorycznej, zakupu roślin, materiałów, sprzętu lub surowców dla trwałych zamierzeń wykonywanych przez mieszkańców, zwrotnego dofinansowania realizacji zamierzeń o zagwarantowanym wsparciu z funduszy strukturalnych, dofinansowania od 30 do 50% kosztów realizacji zamierzenia.

Wniosek do Urzędu Miejskiego w Łęcznej o pomoc w realizacji zamierzenia mieszczącego się
w Programie Rewitalizacji może składać:

  • grupa co najmniej 10 rodzin mieszkańców,

  • spółdzielnie mieszkaniowe z poparciem Rady Osiedla,

  • grupa co najmniej 3 przedsiębiorców działających na terenie osiedla,

  • właściciele gruntów przeznaczonych do przekształceń zagospodarowania wraz z inwestorami zainteresowanymi realizacją planu,

  • organizacje pozarządowe,

  • instytucje społeczne i kulturalne.

Wnioski wraz z wyczerpującą informacją o ich przygotowaniu do realizacji, dotyczące zamierzeń realizowanych w roku następnym należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęcznej,
w terminie do 31 października każdego roku.