Biuletyn informacyjny - nr 9 (53), 12 grudnia 2003 r.


Rada uchwaliła stawki podatków

3 grudnia na sesji Rady Miejskiej określone zostały m. in. wysokości stawek podatków, które będą obowiązywać na terenie gminy Łęczna w 2004 r. Pod koniec grudnia odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej, na której m. in. zostaną ustalone wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.

Uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2004 rok cenę tę obniżono z kwoty 34,57 zł do kwoty 27,50 zł za 1 kwintal. Ta ostatnia kwota będzie stanowiła podstawę obliczenia podatku rolnego na 2004 r. na obszarze gminy.

  • Roczna stawka podatku od nieruchomości wyniesie:

 1) od budynków lub ich części (stawka od 1 m2 powierzchni użytkowej):

a)

mieszkalnych

0,33 zł

b)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

16,10 zł

c)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

8,11 zł

d)

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

3,49 zł

e)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

5,82 zł

2) od budowli:

a)

wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania i przesyłania wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków

1,50% ich wartości

b)

od pozostałych budowli

2% ich wartości

3) od gruntów:

a)

związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

0,60 zł
od 1m2 powierzchni

b)

pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych

3,41 zł
od 1 ha powierzchni

c)

pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

0,12 zł
od 1 m2 powierzchni

Wysokość stawek podatku od posiadania psów ustalono na 50 zł od jednego psa. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.