Biuletyn informacyjny - nr 8 (52), 14 listopada 2003 r.


Za śmieci muszą płacić wszyscy

Tegoroczna kontrola Regionalnej Izby Obrachunkowej, przeprowadzona w Urzędzie Miejskim w Łęcznej stwierdziła nieprawidłowości w dotychczasowym systemie odbioru odpadów z terenu sołectw gminy Łęczna. Kontrolujący uznali, że gmina nie może płacić za odbiór odpadów od mieszkańców sołectw.
Urząd Miejski z dniem 30 września br. wypowiedział spółce PGKiM umowę na wywóz odpadów z terenów wiejskich. Mieszkańcy wsi od początku 2004 r. będą za tę usługę płacić i każdy właściciel gospodarstwa na terenie gminy będzie musiał mieć podpisaną indywidualną umowę z odbiorcą odpadów.
Urząd ze swej strony zakupił już I partię pojemników na śmieci, które zostaną usytuowane na terenie posesji wiejskich. W niektórych przypadkach PGKiM będzie wskazywało miejsce, gdzie do pojemników Przedsiębiorstwa odpady należy składać.
Opłata miesięczna za wywóz odpadów będzie skalkulowana na minimalnym poziomie, pokrywającym koszty usługi, ale – jak uważa prezes PGKiM Krzysztof Krzyżanowski – nie powinna być ona większa niż 10 zł brutto. Rozliczenie ma się odbywać co kwartał.

Podstawa prawna:
Obowiązki w tym zakresie nakłada na właścicieli wszystkich nieruchomości Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
W rozdziale 3 – Obowiązki właścicieli nieruchomości – art. 5 mówi m. in., że “właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym”.
Art. 6 tej samej ustawy przypomina, iż “właściciele nieruchomości (...) obowiązani są do udokumentowania korzystania z usług wykonywanych przez zakład będący gminną jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, przez okazanie umowy i dowodów płacenia za takie usługi”.