Biuletyn informacyjny - nr 6 (44) 23 grudnia 2002 r.
Telefony do pracowników Urzędu Miejskiego w Łęcznej - Pl. Kościuszki 22

Przypominamy, że Urząd Miejski w Łęcznej mieści się w dwóch budynkach: przy Placu Kościuszki 5 i 22.

W pomieszczeniach, w których niegdyś funkcjonował urząd pracy, znajdują się obecnie referaty gospodarki komunalnej oraz inwestycji i rozwoju gminy. Ponadto w sąsiedztwie sali posiedzeń Rady Miejskiej jest Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli.

Aby skontaktować się telefonicznie z pracownikami referatów, mieszczących się przy Pl. Kościuszki 22, należy wybrać jeden z następujących numerów: 752-02-51, 752-03-41, 752-07-05, 752-08-60, a następnie tonowo numer wewnętrzny:

20 planowanie przestrzenne
22 kierownik referatu inwestycji i rozwoju gminy; gospodarka gruntami
26 zamówienia publiczne, inwestycje
30 Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli
34 kierownik referatu gospodarki komunalnej
35, 36, 37 referat gospodarki komunalnej
38 gospodarka lokalami
39 księgowość ZOSiP
28 przewodniczący Rady Miejskiej
19, 21 biuro obsługi Rady Miejskiej
31 Koordynator Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
43, 44 Urząd Stanu Cywilnego

Pozostałe referaty mieszczą się w budynku przy Pl. Kościuszki 5, tel. 752-11-50, 752-02-13