Biuletyn informacyjny - nr 6 (44) 23 grudnia 2002 r.
I i II sesja Rady Miejskiej

Na I sesji Rady, 20 listopada, podjęto głównie uchwały porządkowe: w sprawie stwierdzenia wyboru Tadeusza Białka na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej, w sprawie stwierdzenia wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łęcznej, którymi zostali Wojciech Drozd i Janusz Matysek. Uchwalono również powołanie komisji rewizyjnej Rady Miejskiej i komisji stałych. O ich składach osobowych piszemy w innym miejscu Biuletynu.
Radni ustalili ponadto wynagrodzenie dla Burmistrza Łęcznej, które wynosi: 1) wynagrodzenie zasadnicze wg XXI kategorii w wysokości 4.210,00 zł, 2) dodatek funkcyjny wg 8 stawki w wysokości 1.420,00 zł, dodatek stażowy – 20% w wysokości 842,00 zł, razem: 6.472,00 zł.
Zapadła też decyzja w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi łęczyńskiemu w kwocie 75.000 zł, z przeznaczeniem na remont budynku byłego Progobeksu na potrzeby tworzącego się Urzędu Skarbowego w Łęcznej.
W związku z podjęciem tej uchwały zaszła potrzeba dokonania zmian w gminnym budżecie. 

Z kolei II sesja Rady Miejskiej niemal w całości była poświęcona na ustalenie przyszłorocznych podatków, obowiązujących na terenie gminy Łęczna. 

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŁĘCZNEJ


I sesja RM

 • I/1/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łęcznej

 • I/2/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Łęcznej

 • I/3/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej

 • I/4/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Miejskiej w Łęcznej

 • I/5/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Łęczna

 • I/6/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łęczyńskiemu

 • I/7/2002 z dnia 20 listopada 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna

II sesja RM

 • II/8/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydawania czasopisma pt. „Biuletyn Informacyjny”

 • II/9/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie powołania doraźnej komisji Rady Miejskiej do opracowania zmian w Statucie Gminy Łęczna
  Komisja w składzie: przewodniczący: Kazimierz Budka, członkowie: Bogusław Góral, Roman Kościelski, Zbigniew Tadyniewicz, Roman Misiewicz, będzie działała do 28 lutego 2003 r.

 • II/10/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2002 r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2003 r.
  Wyciąg z uchwały:
  Obniża się na terenie gminy średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 października 2002 r. (...) z kwoty 33,45 zł za 1 kwintal do kwoty 26,50 zł za 1 kwintal, która stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2003 r. na obszarze gminy. (...)

 • II/11/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 • II/12/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
  Wyciąg z uchwały:
  § 1.
  Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości:

  1/ od budynków lub ich części od 1 m kw. powierzchni użytkowej:

  a) mieszkalnych oraz zajętych wyłącznie na potrzeby mieszkalne – 0,30 zł
  b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 15,44 zł 
  c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 7,41 zł
  d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych – 3,46 zł
  e) pozostałych budynków – 5,19 zł 

  2/ od budowli:
  a) wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania i przesyłania wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków – 1,10 % ich wartości 
  b) od pozostałych budowli – 2 % ich wartości

  3/ od gruntów:
  a) od 1m kw. powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,56 zł 
  b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – 3,23 zł od jednego ha powierzchni
  c) pozostałych – 0,10 zł od jednego m kw. powierzchni (...)

 • II/13/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych

 • II/14/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów
  Wyciąg z uchwały: 
  § 1.
  Stawkę roczną podatku od posiadania psów ustala się w wysokości 50,00 zł od jednego psa.

  § 2.
  a) Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. 
  W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku podatkowego w ciągu roku podatek ustala się proporcjonalnie od liczby miesięcy, w którym istniał obowiązek podatkowy.
  b) Obowiązek podatkowy powstanie od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku i wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

  § 3.
  Pobór podatku, o którym mowa w § 1 na terenie sołectw powierza się sołtysom, na terenie miasta osobom fizycznym Pani:
  1) Katarzynie Błaszczak - Łęczna – Osiedle Stare Miasto 
  2) Bożenie Siuda - Łęczna – Osiedle Samsonowicza
  3) Janinie Szymanek - Łęczna – Osiedla Niepodległości i Bobrowniki

  § 4.
  Ustala się wynagrodzenie za inkaso podatku od posiadania psów w wysokości 7 % od zainkasowanej kwoty. (...)

 • II/15/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna

 • II/16/2002 z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Łęczna