Biuletyn informacyjny - nr 6 (44) 23 grudnia 2002 r.
Wstęp

Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Łęczna

Po dłuższej przerwie ponownie kierujemy do Państwa “Biuletyn Informacyjny” - pismo Rady Miejskiej
w Łęcznej.

Pragniemy w ten sposób przekazywać naszej całej społeczności samorządowej informacje o pracy samorządu i jego organów. Liczymy, iż pismo pomoże Państwu również w uzyskaniu odpowiedzi na pytania co i gdzie można załatwić oraz czym zajmują się dane organy samorządowe. 
Mamy nadzieję, że “Biuletyn” przyczyni się ponadto do pogłębienia i umocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami i władzami samorządowymi. 

Oczekujemy na Państwa udział w doskonaleniu treści niniejszego wydawnictwa, na wnioski i uwagi kierowane zarówno do Rady Miejskiej, jak i do samego Kolegium Redakcyjnego pisma. Sugestie te będziemy się starali uwzględniać w kolejnych wydaniach “Biuletynu”.

Jako przewodniczący Rady Miejskiej uważam, że w Radzie Miejskiej nie powinno być podziałów, spory polityczne winny się rozgrywać na wyższych szczeblach, a my, radni, powinniśmy pracować jako jedna grupa ludzi twórczych, której jedynym celem jest rozwój i dobro naszego miasta i gminy. Oby nie przypominały się nam historie z lat poprzednich. 

Dzięki współpracy w Radzie oraz współpracy z Urzędem Miasta i Burmistrzem Łęcznej liczę, że za 4 lata, kiedy spotkamy się na ostatniej sesji IV kadencji, podziękujemy sobie wzajemnie i z sali obrad wyjdziemy z podniesionym czołem.
Tego życzę sobie, radnym oraz naszej całej społeczności samorządowej.

Tadeusz Białek
redaktor naczelny “Biuletynu Informacyjnego”
przewodniczący Rady Miejskiej w ŁęcznejDrodzy Mieszkańcy gminy Łęczna

“Obejmując urząd Burmistrza Miasta uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

Wypowiadając słowa ślubowania przed objęciem urzędu Burmistrza Łęcznej, w pełni zdaję sobie sprawę
z ciążącej na mnie odpowiedzialności za losy mieszkańców naszej społeczności samorządowej. 

Gwarantuję Państwu, że złożone przeze mnie ślubowanie będzie mottem przy podejmowaniu wszelkich decyzji i działań. Wierzę, że wspólnie z Radą Miejską będziemy mogli zrobić wiele dobrego dla gminy Łęczna, dla zmniejszenia fatalnych skutków bezrobocia, dla poprawy rozwoju gospodarczego czy wreszcie dla polepszenia stanu bezpieczeństwa i rozwiązania innych bolączek, z którymi borykają się mieszkańcy.
Wykorzystując instrumenty nadane burmistrzowi przez prawo, będę starał się uczynić wszystko, aby w naszej gminie żyło się po prostu lepiej.

Burmistrz Łęcznej
Teodor Kosiarski