Biuletyn informacyjny - nr 5(43) 9 stycznia 2002 r.
Wykaz uchwał podjętych na XLVI-ej Sesji Rady Miejskiej w dniu 21.11.2001.Treść uchwał zamieszczona jest na stronie internetowej Urzędu Miasta - www.leczna.pl w dziale "władze" - uchwały Rady Miejskiej  • Nr XLVI/368/2001 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania miejsc ich sprzedaży i warunków sprzedaży tych napojów - uszczegółowienie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych
  • Nr XLVI/369/2001 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości - uchwałę publikujemy na str. 3
  • Nr XLVI/370/2001 w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości - uchwałę publikujemy na str. 3
  • Nr XLVI/371/2001 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów - stawka roczna podatku od posiadania psów ustalona została w wysokości 37,00 zł od jednego psa, podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 31 marca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
  • Nr XLVI/372/2001 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2001r. przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2002r. - średnią cenę skupu żyta ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obniżono na terenie gminy z kwoty 37,19 zł za 1 kwintal do kwoty 26,50 zł za 1 kwintal. Kwota ta stanowi podstawę obliczania podatku rolnego na 2002 r. na obszarze gminy.
  • Nr XLVI/373/2001 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych.