Biuletyn informacyjny - nr 5(43) 9 stycznia 2002 r.
UCHWAŁA NR XLVI/369/2001 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.      Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 1996r. Nr 13 poz. 74 z późn. zm./, art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U. Nr 9 poz.31 z póź.zm./, § 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 października 2001 r. w sprawie określenia górnych granic stawek kwotowych w niektórych podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U, Nr 125 poz. 1375/- Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości:


1/ od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,29 zł,
2/ od budynków lub ich części związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 - 14,70 zł,
3/ od 1 m2 powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 7,06 zł,
4/ od 1 m2 powierzchni użytkowej pozostałych budynków lub ich części - 4,94 zł,

5/ od budowli:
wykorzystywanych bezpośrednio do wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła, linii elektroenergetycznych przesyłowych i rozdzielczych, rurociągów i przewodów sieci rozdzielczej gazów, ciepła, paliw i wody, od budowli służących do odprowadzania i oczyszczania ścieków - 1,05% ich wartości, od pozostałych budowli - 2 % ich wartości.

6/ od gruntów:
od 1 m2 powierzchni gruntów związanych z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem gruntów pod budynkami mieszkalnymi - 0,53 zł, będących użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (tekst jednolity:Dz.U.Nr 94 z 1993r. poz.431 z późn.zm.) wykorzystywanych na cele rolnicze - 0,04 zł/m2, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - 3,08 zł/ha pozostałych - 0,06 zł/m2

§ 2. Traci moc Uchwała XXXV/290/2000 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 29 grudnia 2000r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.