Biuletyn informacyjny - nr 5(43) 9 stycznia 2002 r.
"Mijający rok Zarządu Miasta"      W 2001 roku Zarząd Miasta podjął przełomową decyzję o ogłoszeniu przetargu na II etap kanlizacji sanitarnej dla miasta Łęczna (dot. Starego Miasta). Kwota Inwestycji wynosi kilka milionów złotych. Jest to największa od wielu lat prowadzona inwestycja na terenie naszej gminy. Po przeprowadzonym przetargu został wyłoniony wykonawca robót i prace przy kanalizacji ruszyły. O postępach w pracach mogą się osobiście przekonać mieszkańcy, którzy codziennie obserwują tempo prac. Takie zainteresowanie mieszkańców , obecność inspektora nadzoru na placu budowy oraz cotygodniowe narady robocze są gwarancją, że prace zostaną wykonane sumiennie.
      Panadto udało się wynegocjowć na dogodnych dla gminy warunkach pożyczkę z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dla realizacji tej inwestycji. Część środków pochodzić będzie z Budżetu Gminy.
      Także w bieżącym roku z inicjatywy Zarządu Miasta rozpoczęto przebudowę ul. Obrońców Pokoju, wybudowno drogę w Ciechankach Łęczyńskich, wykonano dywaniki asfaltowe na drogach gminnychw Witaniowie i Kol. Podzamcze. Zakupiono wyposażenie dla hali sportowej przy ZSO Nr 1 w Łęcznej. Zatrudniono dużą liczbę pracownikówinterwencyjnych, przy pomocy których dokonano wielu drobnych prac na terenie miasta oszczędzając przy tym środki finansowe. Wpłynęło to także na spadek bezrobocia w gminie w tym okresie.
      Zarząd podpisał 21 umów dotacji z organizacjami pozarządowymi. Współpraca z nimi przebiegała w jak najlepszej atmosferze.
      Przy wydatnej pomocy Zarządu odbyło się wiele imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy. Dni Łęcznej - impreza masowa adresowana do społeczności lokalnej, festiwal kapel ulicznych i podwórkowych, piknik ekologiczny, bieg jesieni, konkurs piękna posesja i wiele innych.
      W mijającym roku Zarząd Miasta obradował na 54 posiedzeniach, w trakcie których podjął 211 uchwał. Zarząd przyjął także kilkadziesiąt projektów uchwał Rady Miejskiej i podjął wiele decyzji.
      Praca Zarządu nie przebiegała jednak bezproblemowo. O zawirowaniach na "szczytach władzy" było swego czasu głośno w mieście.
      Udało się zakończyć rok 2001 bez konieczności zaciągania kredytu bankowego, o potrzebie zaciągnięcia którego mówiło się w połowie roku. Jest to skutkiem rozważnego wydawania przez Zarząd publicznych pieniędzy. Wynika to z przemyślanej polityki finansowej prowadzonej przez Zarząd.