Biuletyn informacyjny - nr 5(43) 9 stycznia 2002 r.
wyciąg z Uchwały Nr XVLII/374/2001 Rady Miejskiej w Łęcznej z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzenie ścieków/..../

§ 1.

1.Ustala się opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę miasta Łęczna w następującej wysokości:
   a) na cele socjalne, zaopatrzenie ludności i rolne - 1,98 zł/m3+VAT
   b) na pozostałe cele - 2,05 zł/m3+VAT

2.Ustala się opłaty za ścieki wprowadzone do urządzeń kanalizacyjnych miasta Łęczna w wysokości:
   a)powstałe w wyniku działalności bytowej i rolnej mieszkańców - 2,95 zł/m3+VAT
   b)powstałe w wyniku działalności gospodarczej - 3,30 zł/m3+VAT
   c)za ścieki odprowadzane ze zbiorników bezodpływowych - 6,30 zł/m3+VAT

§ 2.


Opłaty określone w §1 uchwały pobiera Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. z siedzibą w Łęcznej. /..../ § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2002r.