Biuletyn informacyjny - nr 4(42) 2 grudnia 2001 r.
Windykacja receptą na dłużników      W dzisiejszych czasach każda firma musi nie tylko wyprodukować i sprzedać dany towar ale i wyegzekwować za niego zapłatę. Wiele firm mających dobry produkt, ale nie prowadzących skutecznej windykacji zakończyło swój byt.
      Do niedawna w PGKiM nie przywiązywano większej wagi do kontroli spływu należności i spółka borykała się z regulowaniem bieżących płatności. Jedną z pierwszych decyzji nowego Zarządu było powołanie komórki zajmującej się windykacją, czyli działu, który ma za zadanie pilnować terminowego płacenia przez kontrahentów za dostarczone im towary i usługi. W firmie musi być świadomość, że nie można zapomnieć o nieuregulowanych przez kontrahentów płatnościach i zadawalać się jedynie wynikami sprzedaży. Większość przedsiębiorstw nie ma zabezpieczenia przed utratą płynności finansowej spowodowanej przez nierzetelnych płatników bywa że kredytują odbiorców i sami popadają w kłopoty finansowe.
      W PGKiM z dużym opóźnieniem płaci około 20 proc. osób fizycznych, 35 proc. osób prawnych prowadzących różną działalność gospodarczą, najgorzej natomiast płacą dzierżawcy na targowisku miejskim, z których aż 56 proc. zalega z opłatami. Ogólna suma pieniędzy należnych PGKiM, od różnych kontrahentów, za dziewięć miesięcy wynosi 1 247 742,00zł. Na kwotę tą składają się należności bieżące i wymagalne, w tym kwota wymagalna wynosi 701 076,00 zł.
      Dlatego też w przypadku opóźnień w zapłacie PGKiM będzie stosowało różne instrumenty dyscyplinujące płatników, takie jak: wstrzymane dostaw lub usługi(np. dostawy wody itp.), niezwłoczne wszczęcie postępowania windykacyjnego zgodnie z obowiązującymi procedurami w firmie, egzekwowane będą stanowczo odsetki za zwłokę lub ustalone wcześniej kary.
      Obecnie dział windykacyjny na bieżąco analizuje sytuację poszczególnych dłużników i systematycznie przygotowuje procedury zmierzające do skutecznego odzyskania należności. W wyniku podjętych działań już skierowano 23 sprawy do sądu, a w 12 przypadkach egzekucją zasądzonych należności zajmuje się komornik.


(Dział windykacji PGKiM)