Biuletyn informacyjny - nr 4(42) 2 grudnia 2001 r.
Dodatki mieszkaniowe po 1 stycznia 2002r.Z dniem 1 stycznia 2002r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U.01.71.734 z dnia 10 lipca 2001 r.), która wnosi szereg zmian w zasadach przyznawania dodatków mieszkaniowych, m.in.:


 • Dodatek mieszkaniowy przysługiwać będzie również podnajemcom lokali mieszkalnych
 • Do dochodów nie będzie się wliczać zasiłków pielęgnacyjnych
 • Przez gospodarstwo domowe rozumieć będziemy lokatora samodzielnie zajmującego lokal lub lokatora, jego małżonka i inne osoby wspólnie z nim stale zamieszkujące i gospodarujące, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tego lokatora.
 • Normatywną powierzchnię powiększać się będzie o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym za-mieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • Wysokość dodatku mieszkaniowego łącznie z ryczałtem nie może przekraczać 70% wydatków ponoszonych za lokal mieszkalny.
 • Burmistrz może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustali, że występuje rażąca dysproporcja między niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wniosko-dawcy, nie uzasadniająca przyznania pomocy finansowej na wydatki mieszkaniowe.
 • Upoważniony przez Burmistrza pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy może żądać od wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, zawierającego w szczególności dane dotyczące posiadanych ruchomości i nieruchomości, zasobów pieniężnych. Odmowa złożenia oświadczenia stano-wi podstawę do wydania decyzji o odmowie przyznania dodatku mieszkaniowego.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznawany będzie na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. Zatem wszyscy którzy będą chcieli otrzymać dodatek mieszkaniowy począwszy od 1 stycznia 2002, będą musieli złożyć wniosek już w miesiącu grudniu 2001r.
 • W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa.
 • Osoba, w stosunku do której z powodu nieuregulowania należności za zajmowany lokal mieszkalny wygasła decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego, może wystąpić ponownie o jego przyznanie po uregulowaniu zaległości powstałych w okresie obowiązywania tej decyzji.
  Wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego należy składać w Urzędzie Miasta Łęczna, Plac Kościuszki 5, 21-010 Łęczna. Informacje można uzyskać pod nr tel. (081) 75-20-705 (pok. nr 1).  Joanna Kłoda