Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
REWITALIZACJA OSIEDLA SAMSONOWICZA

      Na mocy uchwal Rady Miejskiej z dn. 6 i 29 grudnia 2000 r. Zarzad Miasta przystapil do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Leczna polegajacego na opracowaniu programu rewitalizacji Osiedla Samsonowicza. Przedmiot i zakres zmian wynikal z wniosków zgloszonych w trakcie jego opracowywania (kazdy z wlascicieli terenów objetych zmianami mógl uczestniczyc w procesie zmian planu zagospodarowania przestrzennego w formie zlozenia wniosku, który w nastepnej kolejnosci byl analizowany przez pracowni e projektowa wykonujaca prace). Zmianami objeto cale Osiedle Samsonowicza wraz z terenami przyleglymi w strefach: V, VI, XIX B.

          Program rewitalizacji os. Samsonowicza przewiduje:
1. Usprawnienie wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z zapewnieniem niezbędnych miejsc parkingowych i garażowania nie kolidujących ze strefami mieszkaniowymi i rekreacji osiedlowej. Urządzenie ścieżek rowerowych, modernizację układu ciągów pieszych ( m.in. poprzez ekspozycję terenu doliny rzeki Świnki ).
2. Urządzenie terenów rekreacji przydomowej i ogólnoosiedlowej, kształtowanej w sposób zapewniający komfort zdrowotny, psychiczny i estetyczny w zgodzie z ładem przestrzennym i potrzebami mieszkańców, poprzez: urządzenie placów zabaw, zapewnienie i urządzenie miejsc wypoczynkowych. Poprawienie estetyki osiedla poprzez zlokalizowanie ekranów zieleni, zastosowanie pnączy na ścianach budynków, obiektach technicznej obsługi osiedla (wymiennikowanie, garaże, stacje transformatorowe, śmietniki).
3. Zapewnienie dostępu do usług kultury i codziennej rozrywki zapewniającej prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.


R. Tkaczyk