Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
Przeciw rozbojom

      Pokaz monitoringu telewizyjnego miasta, dla łęczyńskich rajców, przeprowadziła 26 września br. regionalna firma PAG sp. z o.o. Ideą monitoringu jest obserwacja za pomocą obrotowych kamer miejsc szczególnie narażonych na rozboje i wandalizm. Centrum obserwacyjne takiego systemu znaj-duje się zazwyczaj w pomieszczeniach policji, która może po analizie zagrożenia podjąć bardzo szyb-ko odpowiednie działania.
      Operator systemu (dyżurny policjant) ma możliwość sterowania pracą kamer, może powięk-szać obraz, oglądać na jednym monitorze zapis z kilku kamer, a także nagrywać obrazy rejestrowane przez kamery. Jak wynika z doświadczeń miast w których zainstalowano systemy monitoringu tele-wizyjnego przestępczość w widoczny sposób spadła.
      Firma PAG aby zachęcić miejscowe władze do instalacji tego systemu w Łęcznej zapropo-nowała bezpłatne uruchomienie na okres trzech miesięcy monitoringu telewizyjnego składającego się z dwóch kamer oraz centrum obserwacji na policji. Koszty związane z tym eksperymentem, który pozwoli w praktyce ocenić skuteczność i korzyści wynikające z funkcjonowania systemu, pokryje "PAG" Sp. z o.o.


A. Szrejber