Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
Porozumienie czy wywłaszczenie

      Plan zagospodarowania przestrzennego Łęcznej przewiduje na terenie po dawnym targowisku miejskim lokalizację centrum usług administracyjnych, bankowych itp. Na obszarze gdzie ma być zlokalizowane centrum miasta znajduje się jednak gospodarstwo rolne. Zarząd Miasta przystąpił więc do rozmów z właścicielami tej prywatnej nieruchomości w celu jej wykupienia. Zlecono wykonanie wyceny przedmiotowej działki w celu określenia wartości, mającej stanowić podstawę do rokowań w sprawie nabycia nieruchomości na realizację celu publicznego.
      Niestety spotkania w sprawie ustalenia ceny nabycia nie przyniosły rozstrzygnięcia, bowiem cena podana przez właścicieli znacznie przekracza wartość określoną przez rzeczoznawcę. Do chwili obecnej rokowania nie dały więc rezultatu. Ponieważ jednak planowana inwestycja przeznaczona jest na cele publiczne, przedmiotowa działka może być nabyta w drodze wywłaszczenia. Jednak aby uchronić właścicieli przed tym ostatecznym rozwiązaniem (wywłaszczeniem) w najbliższym czasie wznowione zostaną negocjacje w sprawie wykupu i zawarcie ugody.