Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
Międzynarodowy plener w Łęcznej?

      Grupa Inicjatyw Plastycznych i Fotograficznych "Plama" oraz Centrum Kultury-Osiedlowy Dom Kultury w Łęcznej zgłosiły władzom miasta propozycję organizowania w Łęcznej, już od przyszłego roku, międzynarodowego pleneru malarsko-fotograficznego.
      Inicjatorzy imprezy powołują się na osiemnastoletnią działalność grupy plastycznej "Plama", doświadczenie ODK w organizacji tego typu przedsięwzięć oraz międzynarodowe artystyczne kontakty Łęcznej i jej twórców. Podkreślają promocyjny charakter imprezy oraz jej niski koszt szacowany na 13 tysięcy zł, na co składają się koszty pobytu, zakupu mate-riałów i wydania katalogu wystawy poplenerowej.
      W piśmie skierowanym do Rady i Zarządu Miasta Łęczna przypomina się że "w ra-mach współpracy miast partnerskich Łęczna-Hajduhadhaz nasi artyści, od pięciu lat, uczestniczą corocznie w międzynarodowym plenerze w Hortobagy, a owoce ich prac po-dziwialiśmy niejednokrotnie na wystawach poplenerowych w Łęcznej. (...) Wydarzeniem artystycznym dużej rangi była wystawa twórczości Imre Egerhaziego (...) jak i otwarcie w Hajduhadhaz wystawy 13 artystów łęczyńskiej "Plamy"...
      Tak dobrze rozwijające się kontakty upoważniają nas do wystąpienia do władz miasta z inicjatywą organizowania w Łęcznej plenerów z udziałem artystów z zaprzyjaźnionych miast
- piszą pomysłodawcy imprezy, która mogłaby ożywić życie kulturalne Łęcznej i pomóc promować cały region.


(R)