Biuletyn informacyjny - nr 3(41) 19 października 2001 r.
Likwidacja SP MZOZ

      23 sierpnia 2001 roku radni zadecydowali o likwidacji Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łęcznej i utworzeniu na jego miejsce zakładów nie-publicznych. Pomimo różnych perturbacji proces ten posuwa się naprzód i nie ma obecnie większych zagrożeń dla samego procesu likwidacji, chociaż kontrowersje budzi sprawa pełnego zabezpieczenia bezpieczeństwa socjalnego wszystkich pracowników likwidowanego zakładu pracy oraz interesów gminy.
      Zgodnie z oświadczeniem Zdzisława Mielnika - likwidatora SP MZOZ do 8 października br. przeprowadzono inwentaryzację majątku likwidowanego zakładu i trwa teraz wycena specjalistycz-nego sprzętu przeprowadzana przez firmę Tehand Sp. z o.o. oraz sporządzanie bilansu zamknięcia na dzień 31 października 2001 r. Wypowiedziano już umowy o pracę 61 pracownikom (ze skutkiem na 31.12.2001 r) i teraz trwają prace nad ustaleniem gospodarki lokalami we wszystkich przychodniach i założeniami przychodów i wydatków do końca procesu likwidacji.
      Jednocześnie likwidator zawarł umowy najmu pomieszczeń z nowo powstającymi NZOZ. W dotychczasowej Przychodni nr 1 ma od nowego roku urzędować będzie spółka cywilna "Twój le-karz", w Przychodni nr 2 spółka partnerska "Lek-med. 2" oraz "TRI-DENT" s. c. W Przychodni nr 3 spółka partnerska "Lek-med. 3", "Femina" s. c. oraz spółka partnerska "STOM-MED". Ponadto likwidator zawarł już umowy najmu sprzętu ze spółkami "TRI-DENT i STOM-MED. oraz ustalił z lekarzami stomatologii realizację kontraktu oraz profilaktyki w szkołach do końca 2001 roku. Bardzo ważnym elementem procesu likwidacji są także negocjacje z wierzycielami odnośnie rozłożenia płatności na raty i umorzenia odsetek od zaległości, co przy dziurawym budżecie Łęcznej ma ogromne znaczenie.

(R)