Biuletyn informacyjny - nr 1(39) 12 kwietnia 2001 r.
Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta Łęczna

Na mocy uchwał Rady Miejskiej z dn. 6 i 29 grudnia 2000r., Zarząd Miasta przystąpił do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa zapisów w planie jest sprawą bardzo istotną dla wszystkich właścicieli terenów w strefach objetych zmianami. Każdy właściciel terenu może uczestniczyć w procesie zmian PZP w formie złożenia wniosku, który będzie analizowany przez pracownię projektową wykonującą prace, a docelowo zatwierdzany przez Zarząd Miasta i Radę Miejską.

Zmiany planu realizowane w roku bieżącym dotyczą stref o numerach III, IX, XI, XII, XIII, XV, IV (są to głównie tereny przylegające do Al. Jana Pawła II i okolice kościoła św. Barbary). Zmianami objęte zostanie również całe osiedle Samsonowicza wraz z terenami przyległymi w strefach : V,VI, XIX. Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego mają na celu umożliwienie realizacji wielu potrzebnych inwestycji oraz przystosowanie standardów życia mieszkańców do ich potrzeb i oczekiwań związanych z:

  • usprawnieniem wewnętrznego układu komunikacyjnego wraz z zapewnieniem niezbędnych miejsc parkingowych i garażowania nie kolidujących ze strefami mieszkaniowymi i rekreacji osiedlowej,
  • urządzeniem terenów rekreacji przydomowej i ogólnoosiedlowej kształtowanej w sposób zapewniający komfort zdrowotny, psychiczny i estetyczny w zgodzie z ładem przestrzennym i potrzebami mieszkańców,
  • zapewnienie dostępu do usług kultury i codziennej rozrywki zapewniającej prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży.

Szczegółowych informacji udziela Referat IRG Urzędu Miasta Łęczna pok. nr 11 tel. (0-81) 752-02-13 wew. 26.

/IRG/