Biuletyn informacyjny - nr 1(39) 12 kwietnia 2001 r.
Budżet gminy Łęczna - Zrównoważony i racjonalny

Zrównoważony po stronie dochodów i wydatków budżet na poziomie 31,4 mln zł, więcej pieniędzy na inwestycje, zwiększony w porównaniu z rokiem ubiegłym front robót to najważniejsze elementy tegorocznego planu finansowego, który Rada Miejska w Łęcznej uchwaliła na styczniowej sesji.

Niestety już po uchwaleniu budżetu, z Ministerstwa Finansów dotarło pismo informujące, że w związku ze zmniejszeniem udziału gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych do kasy Łęcznej wpłynie o około 620 tys. zł mniej subwencji. Na początku realizacji budżetu zaistniało więc niebezpieczeństwo powstania znaczącego niedoboru z którym trzeba będzie sobie poradzić.

Trzymając się uchwalonego na sesji budżetu należy powiedzieć, że jak co roku największe wpływy "własne" gminy pochodzić będą z podatku dochodowego od osób fizycznych (19,4 proc.), a ściślej mówiąc udziału gminy w tym podatku. Podatki i opłaty od osób prawnych, czyli firm wyniosą w tym roku 5,8 proc., inne wpływy podatkowe i opłaty od osób fizycznych 5,4 proc. oraz wpływy z opłaty skarbowej 0,3 proc. Gospodarka gruntami i nieruchomościami ma przynieść gminie 1,2 proc. całego budżetu, a kredyt z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej da 2,4 proc. Pozostałe dochody to dotacje i subwencje, z których największą jest oświatowa, dająca 44,8 proc. budżetu po stronie dochodów, ale jednocześnie 56 proc. po stronie wydatków. Z dotacji centralnych wymienić by jeszcze należało subwencję ogólną dającą 13,2 proc. wpływów i dotację na opiekę społeczną stanowiącą 5,4 proc. dochodów gminy.

Wydatki, w strukturze procentowej, najlepiej przedstawia wykres. Słowem komentarza warto by jednak powiedzieć, że poza oświatą znaczące, chociaż już mniejsze kwoty, przeznaczone zostaną na gospodarkę komunalną, administrację publiczną oraz utrzymanie i budowę dróg. W tym roku bowiem wyraźnie, bo o prawie 30 proc. w stosunku do 2000 roku, wzrośnie kwota pieniędzy przeznaczonych na inwestycje. Zgodnie z planem na te cele z kasy gminnej ma być wydane 3,8 mln zł, w tym 1,5 mln zł na budowę kanalizacji w starej części Łęcznej, 600 tys. zł na budowę dróg wiejskich i 180 tys. zł na przebudowę i poszerzenie ul. Obrońców Pokoju w stolicy gminy.

- Tegoroczny budżet w realny sposób odzwierciedla możliwości gminy - uważa zastępca burmistrza Jacek Paprota. Jest on oczywiście kompromisem pomiędzy oczekiwaniami a możliwościami. Chciałbym zwrócić w nim uwagę na duży wzrost wydatków na drogi wiejskie, co pozwoli znacząco polepszyć warunki życia w kilku miejscowościach. Dla miasta, oprócz budowy kanalizacji na Starówce, bardzo istotny będzie remont kapitalny ul. Obrońców Pokoju, który zrobimy wspólnie ze spółdzielnią "Batorego". Ze spraw interesujących mieszkańców należy powiedzieć jeszcze o decyzji zatrudnienia przez pół roku w ramach robót publicznych około 15 bezrobotnych oraz o wsparciu przez gminę policji przez sfinansowanie dwóch etatów dzielnicowych, co powinno podnieść stan bezpieczeństwa w gminie.

(Red)