Biuletyn informacyjny - nr 1(39) 12 kwietnia 2001 r.
Inwestycja rozpoczęta! KANALIZACJA SANITARNA

W grudniu ubiegłego roku rozpoczęta została inwestycja, która rozwiąże problem odprowadzania ścieków z terenów Starej Łęcznej, Pasternika, os. Słoneczne oraz terenów przyległych do Al. Jana Pawła II. Brak kanalizacji sanitarnej w tak znaczącej części miasta jest sprawą dość wstydliwą. Rozpoczęty w grudniu I etap będzie po przerwie zimowej zakończony, a na realizację pozostałej części zadania wyłoniony zostanie wykonawca w przetargu, który rozstrzygnięty zostanie 19 kwietnia.

Historia kanalizacji starej części miasta to przynajmniej kilkanaście lat starań. Już w latach 80-tych mieszkańcy wnioskowali o jej budowę. Przyczyną nie podjęcia realizacji powyższej inwestycji był brak oczyszczalni umożliwiającej przyjęcie ścieków. Pomimo funkcjonowania osadnika "INHOFFA", do którego doprowadzono ścieki z osiedli mieszkaniowych, nie zdecydowano się na podłączenie do niego kanalizacji sanitarnej z tzw. Starej Łęcznej.

Nadzieje powróciły dopiero po oddaniu do użytku oczyszczalni ścieków. Pierwotna koncepcja przewidywała dla tego terenu system kanalizacji grawitacyjnej. Wyłoniony w drodze przetargu w roku 1999 wykonawca - firma Hydro Eko, zasugerowała odstąpienie od budowy kanalizacji grawitacyjnej, jako ekonomicznie nie uzasadnionej, a wykonanie jej systemem podciśnieniowym z pompownią próżniowo tłoczną.

Atrakcyjność zaprojektowanego systemu kanalizacji podciśnieniowej polega przede wszystkim na obniżeniu nakładów na jego realizację i skróceniu czasu budowy. Po spełnieniu wszystkich formalności prawnych 14.02.2001r. uzyskano pozwolenie na budowę oraz wszczęto postępowanie w sprawie wyłonienia wykonawcy na realizację Etapu II.

Harmonogram realizacji inwestycji:
Etap I :

  • kolektor grawitacyjny w ul. Lubelskiej: rozpoczęcie grudzień 2000 - zakończenie 31-05-2001 r.
Etap II :
  • Kolektor KP-2 - obsługujący część miasta wyznaczoną ulicami Średnią i Krasnystawską wraz z bocznymi, z rurociągiem tłocznym oraz pompownią - okres realizacji 2001r.
  • Kolektor KP-1 - obsługujący obszar wyznaczony ulicami 3-go Maja i Mickiewicza wraz z bocznymi - okres realizacji 2001-2002r.
  • Kolektor KP-3 - obsługujący rejon stadionu sportowego GKS Łęczna oraz teren na wschód od niego, w obszarze wzdłuż Al. Jana Pawła II, z odgałęzieniami w kierunku północnym i południowym) - okres realizacji 2002 r.
  • Kolektor KP-4 - obejmujący osiedle Słoneczne i dzielnicę przemysłową - okres realizacji 2003 r.
  • Kolektor KP-5 - obsługujący zabudowania zlokalizowane wzdłuż Al. Jana Pawła II, od pompowni w kierunku rzeki Wieprz - okres realizacji 2003 r.

Realizacja w/w inwestycji w tak znaczącym zakresie jest możliwa dzięki otrzymaniu preferencyjnej pożyczki ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ok. 2 900 000 zł z 3 letnim okresem karencji. Podjęte zostały również starania o uzyskanie wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

Opisywana inwestycja mimo preferencyjnych pożyczek stanowić będzie duże obciążenie dla fianansów Gminy. Jej realizacja spowoduje też utrudnienia w ruchu.

Jacek Paprota