Gmina Łęczna – Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Łęcznej
reprezentowany przez Kierownika

21-010 Łęczna Plac Kościuszki 2
tel. (0-81) 752-42-42

ogłasza przetarg nieograniczony na

zakup 487 talonów świątecznych ( ilość sztuk - czterysta osiemdziesiąt siedem) o nominale tj. sile nabywczej przy realizacji zakupów - 50 PLN i 217 talonów (ilość sztuk - dwieście siedemnaście) o nominale 20 PLN.

1. Formularz specyfikacji istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, Plac Kościuszki 2 w godz. 8.00 - 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

2. Pracownikiem upoważnionymi do kontaktów z oferentami i udzielania wyjaśnień jest: Stefanek Grażyna tel. 752-42-41.

3. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na talony świąteczne” należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 2, do dnia 5 grudnia 2003 r. do godz. 9.30.

4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 2, w dniu 5 grudnia 2003 r. o godz. 10.30.

5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19, spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 pkt 1-4 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.

6. Termin realizacji zamówienia: pożądany - od 10.12.2003 do 31.12.2003 r.

7. Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
- cena - waga kryterium 80 %
- okres ważności talonów - waga kryterium 10 %
- liczba placówek realizujących talony na terenie Łęcznej lub Lublina - waga kryterium 10 %

8. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

9. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.