Łęczna, 13.06.2003 r.

Burmistrz Łęcznej

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę paliwa

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących paliw: Pb 95 w ilości 1 600 litrów, U-95
w ilości 3 350 litrów, gaz w ilości 300 litrów oraz ON w ilości 600 litrów.

II. Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5 pok. 11, w godz. 8.00 – 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

III. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Anna Kowal, pok. nr 11 tel. (0-81) 752-11-50 w. 46

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na dostawę paliwa" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5 pokój nr 11, do dnia 24 czerwca 2003 r. do godz. 9.00.

V. Otwarcie ofert nastąpi dnia 24 czerwca 2003 r. o godz. 9.30 w Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 22.

VI. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

VII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

VIII. Wymagany termin realizacji zamówienia: od 1 lipca 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.

IX. Kryteria wyboru ofert: cena brutto – 100 %

X. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.