Łęczna, 6.06.2003 r.

Burmistrz Łęcznej

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin
z problemami alkoholowymi z terenu gminy Łęczna
nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Łazy

 • Przedmiotem zamówienia jest organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi z terenu gminy Łęczna nad Morzem Bałtyckim w miejscowości Łazy.
 • Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim
  w Łęcznej - Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy, Plac Kościuszki 22 (parter), w godz. 8.00-14.30
  lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Do kontaktów z oferentami jest upoważniony pracownik referatu IRG: 
  podinspektor Tomasz Błaszczyk, Plac Kościuszki 22 (parter), tel. (081) 752 07 05 w. 31
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na wypoczynek dzieci i młodzieży nad Morzem Bałtyckim" należy składać w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pok. 11, do dnia 23 czerwca 2003 r., do godz. 9.30.
 • Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 22,
  w dniu 23 czerwca 2003 r., o godz. 10.00
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia: od 20 lipca 2003 r. do 4 sierpnia 2003 r.
 • Kryteria wyboru oferty: cena brutto - 100 %.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.