Łęczna, 5.06.2003 r.

Burmistrz Łęcznej

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

pełnienie nadzoru inwestorskiego

 • Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego przy inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wykonanie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - I etap, realizacja inwestycji pod klucz w miejscowości Stara Wieś" w branżach: drogowej, ogólnobudowlanej, sanitarnej i elektrycznej. 
 • Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim
  w Łęcznej - Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy, Plac Kościuszki 22, pok. 2, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Do kontaktów z oferentami jest upoważniony pracownik referatu IRG: 
  Bogusław Kulikowski, Plac Kościuszki 22, pok nr 2, tel. (081) 752 07 05 w. 20
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy budowie Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - I etap" należy składać
  w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pok. 11, do dnia 26 czerwca 2003 r., do godz. 9.30.
 • Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 22, w dniu 26 czerwca 2003 r., o godz. 10.00
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia: od 1 sierpnia 2003 r. do czasu przekazania i rozliczenia inwestycji.
 • Kryteria wyboru oferty: cena brutto - 100 %, obejmująca wszystkie branże.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.