Łęczna, 5.06.2003 r.

Burmistrz Łęcznej

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie audytu energetycznego

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytów energetycznych w budynkach szkół:

a) Gimnazjum nr 2 w Łęcznej
b) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Łęcznej
c) Zespół Szkół nr 1 w Łęcznej
d) Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich
e) Szkoła Podstawowa w Zofiówce

 • Opis istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim
  w Łęcznej - Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy, Plac Kościuszki 22, pok. 2, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Do kontaktów z oferentami są upoważnieni pracownicy referatu IRG: 
  kierownik Bogdan Siegieda,
  Plac Kościuszki 22, pok nr 3, tel. (081) 752 07 05 w. 22
  Bogusław Kulikowski,
  Plac Kościuszki 22, pok nr 2, tel. (081) 752 07 05 w. 20
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na audyt energetyczny" należy składać
  w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pok. 11, do dnia 24 czerwca 2003 r., do godz. 11.30.
 • Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 22, w dniu 24 czerwca 2003 r., o godz. 12.00
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia:

a) budynek Gimnazjum nr 2 - do 31 lipca 2003 r.
b) pozostałe budynki - do 30 września 2003 r.

 • Kryteria wyboru oferty: cena brutto - 100 %.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.