Łęczna, 3.06.2003 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Łęczna ul. Krasnystawska 54

ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i montaż:

- okien - 26 szt.

- drzwi - 12 szt.

- bram wjazdowych - 2 szt.

1. Termin wykonania zamówienia:

  • Zadanie nr 1 - do końca 2003r.
  • Zadanie nr 2 - do końca 2003r.
  • Zadanie nr 3 - 15. 07. 2003r.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert wariantowych.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Łęczna ul. Krasnystawska 54. w pokoju nr 101 w godz. 8.00 do 14.00.

4. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest: Pan Słowik Stefan - Kierownik Zakładu Usług Technicznych tel. 752 10 44 wew. 42

5. Oferty w zamkniętych opakowaniach należy składać w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. Łęczna ul. Krasnystawska 54 w pokoju nr 116 - Sekretariat do dnia 10.06.2003r. do godz. 12.00.

6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego Łęczna ul. Krasnystawska 54 pok. nr 112 w dniu 10.06.2003r. o godz. 12.30.

Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.

7. Kryteria wyboru i ich znaczenie:

  1. Cena przedmiotu dostawy - waga 80 %
  2. Okres gwarancji - waga 10 %
  3. Termin płatności - waga 10 %

8. Wadium: Kwota wadium wynosi

  • - 500,- zł - zadanie nr 1
  • - 500,- zł - zadanie nr 2
  • - 500,- zł - zadanie nr 3.