Łęczna, 2.06.2003 r.

Gmina Łęczna - Przedszkole Publiczne nr 5
reprezentowana przez Dyrektora
21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 13, tel. (081) 752-16-37
ogłasza przetarg nieograniczony na

remont elewacji

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji budynku przedszkola przy ul.Obrońców Pokoju 13 w Łęcznej.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia: 1-20.08.2003 r.

3. Formularz Opisu Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Przedszkolu Publicznym Nr 5 w Łęcznej w godz. 9.00 do 14.00 lub za zaliczeniem pocztowym.

4. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Kowalczyk.

5. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy
o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia.

6. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

7. Kryteria wyboru ofert: cena - 100%

8. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na wykonanie remontu elewacji" należy składać w siedzibie Zamawiającego, ul.Obrońców Pokoju 13 do dnia 24 czerwca 2003 r. do godz.9.00.

9. Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym Nr 5, ul.Obrońców Pokoju 13 w dniu 24 czerwca 2003 r. o godz.13.00.

10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.