Łęczna, 26.05.2003 r.

Gmina Łęczna
reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, tel./fax (0-81) 752-11-50
ogłasza przetarg nieograniczony 

na dostawę materiałów biurowych

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych

II. Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Łęcznej – Referat Organizacyjno-Administracyjny, Plac Kościuszki 5, pok. 11 w godz. 8.00 - 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

III. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
p. Anna Kowal, Plac Kościuszki 5, pok. 11, tel. (0-81) 752-02-13 wew. 46.

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na dostawę materiałów biurowych ” należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5 pokój nr 11, do dnia 2 czerwca 2003 r. do godz. 9.00.

V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 2 czerwca 2003r. o godz. 9.30

VI. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.

VII. Termin realizacji zamówienia: do 5 czerwca 2003 roku.

VIII. Kryteria wyboru ofert: cena brutto – 100 %

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.