Łęczna, 21.05.2003 r.

Gmina Łęczna
reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, tel./fax (0-81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na

wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania

I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji gazowej i centralnego ogrzewania
w pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Plac Kościuszki 2 w Łęcznej.

II. Formularz Opisu Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy, Plac Kościuszki 22 pok. 1, w godz. 8.00 - 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

III. Do kontaktów z oferentami są upoważnieni pracownicy referatu IRG:
- Kierownik Bogdan Siegieda, Pl. Kościuszki 22, pok. nr 3, tel. (0-81) 752-07-05 w. 22.
- podinspektor Kazimierz Czachajda, Pl. Kościuszki 22, pok. nr 2, tel. (0-81) 752-07-05 w. 20.

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na wykonanie instalacji gazowej i C.O." należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pokój nr 11, do dnia 29 maja 2003 r. do godz. 9.00.

V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 29 maja 2003 r. o godz. 9.30.

VI. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Termin realizacji zamówienia: wymagany do 30 czerwca 2003 roku.

VIII. Kryteria wyboru ofert: cena brutto – 100 %

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.