Łęczna, 13.05.2003 r.

Gmina Łęczna
reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, tel./fax (0-81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę paneli ściennych PCV i parapetów wewnętrznych

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paneli ściennych PCV i parapetów wewnętrznych.

II. Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat Organizacyjno-Administracyjny, Plac Kościuszki 5, pok. 11, w godz. 8.00 - 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

III. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
- P. Anna Gontarek, Plac Kościuszki 5, pok. nr 11, tel. (0-81) 752-02-13 w. 46.

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na dostawę paneli PCV" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pokój nr 11, do dnia 21 maja 2003 r.,
do godz. 9.00
.

V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 21 maja 2003 r. o godz. 10.00.

VI. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.

VII. Termin realizacji zamówienia: do 30 maja 2003 roku.

VIII. Kryteria wyboru ofert: cena brutto – 100 %

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.