Łęczna, 7.05.2003 r.

Gmina Łęczna
reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, tel./fax (0-81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę i montaż urządzeń na place zabaw

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów zabawowych na 2 place zabaw.

II. Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat Gospodarki Komunalnej, Plac Kościuszki 22, pok. 5 w godz. 8.00 - 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

III. Do kontaktów z oferentami są upoważnieni pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej:
- Kierownik Dariusz Pożaroszczyk, Plac Kościuszki 22, pok. nr 9 tel. (0-81) 752-07-05 w. 34.
- Podinspektor Piotr Wójcicki, Plac Kościuszki 22, pok. nr 5 tel. (0-81) 752-07-05 w. 36.

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na place zabaw" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pokój nr 11, do 15 maja 2003 r. do godz. 9.00.

V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 15 maja 2003r. o godz. 9.30.

VI. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.

VII. Termin realizacji zamówienia: do 30 czerwca 2003 roku.

VIII. Kryteria wyboru ofert: cena brutto – 100 %

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.