Łęczna, 6.05.2003 r.

Burmistrz Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, tel./fax (0-81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej

  • Pożądany termin realizacji - 16.05.2003 r.

  • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. nr 9.

  • Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wojciech Kwieciński.

  • Termin składania ofert upływa dnia 14 maja 2003 r. do godziny 13.00.

  • Otwarcie ofert nastąpi dnia 14 maja 2003 r. o godzinie 13.15 w Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 5.

  • Kryterium wyboru oferty: Cena oferty - waga 100 %.