Łęczna, 5.05.2003 r.

Gmina Łęczna

reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, tel./fax (0-81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na

utrzymanie zieleni miejskiej

 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 

zadanie 1: koszenie trawy
zadanie 2: cięcie żywopłotów
zadanie 3: sadzenie i pielęgnacja kwiatów

II. Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Łęcznej – Referat Gospodarki Komunalnej, Plac Kościuszki 22 pok. 5, w godz. 8.00 - 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

III. Upoważnionymi do kontaktów z oferentami są pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej:
- Dariusz Pożaroszczyk - kierownik, Pl. Kościuszki 22, pok. 9, tel. (0-81) 752-07-05 wew. 34
- podinsp. Piotr Wójcicki, Pl. Kościuszki 22, pok. 5, tel. (0-81) 752-07-05 wew. 36
- podinsp. Bogumił Brodzisz, Pl. Kościuszki 22, pok. 4, tel. (0-81) 752-07-05 wew. 35

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na utrzymanie zieleni miejskiej" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5 pokój nr 11, do dnia 12 maja 2003 r. do godz. 9.00.

V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 12 maja 2003r. o godz. 9.30.

VI. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2003 roku.

VIII. Kryteria wyboru ofert:

zadanie 1: cena brutto – 100 %
zadanie 2: cena brutto – 100 %
zadanie 3: cena brutto – 100 %

IX. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (na jedno z zadań)

X. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.