Łęczna, 18.04.2003 r.

Gmina Łęczna

reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, tel./fax (0-81) 752-11-50

ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej

 

I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

II. Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie w Urzędzie Miejskim w Łęcznej – Referat Organizacyjno-Administracyjny, Plac Kościuszki 5 pok. 11 w godz. 8.00 - 14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.

III. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest:
- Anna Gontarek, Plac Kościuszki 5 pok. 11 tel. (0-81) 752-02-13 wew. 46.

IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem "Oferta na dostawę mebli biurowych dla UM w Łęcznej" należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5 pokój nr 11, do dnia 25 kwietnia 2003 r. do godz. 9.00.

V. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 25 kwietnia 2003r. o godz. 10.00.

VI. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Opisie Istotnych Warunków Zamówienia.

VII. Termin realizacji zamówienia: do 9 maja 2003 roku.

VIII. Kryteria wyboru ofert: cena brutto – 100 %

IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.