Łęczna, 15.04.2003 r.

ZAWIADOMIENIE

Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego 
w trybie przetargu nieograniczonego na

dostawę kruszywa drogowego na bazie żużla stalowniczego
o uziarnieniu 0-10 mm,

Zamawiający wybrał ofertę firmy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
21-010 Łęczna, ul. Krasnystawska 54

Cena brutto za 1 Mg – 49,22 zł