OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 4.04.2003 r.

Gmina Łęczna
reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

LETNIE UTRZYMANIE TERNÓW MIEJSKICH

 • Przedmiotem zamówienia jest:

  Zadanie 1:

  oczyszczenie ternów miejskich z zanieczyszczeń stałych w granicach administracyjnych gminy Łęczna oraz przystanków komunikacji publicznej na terenie gm. Łeczna.

  Zadanie 2:
  oczyszczanie przykrawężnikowe ulic miejskich wraz z istniejącym krawężnikiem i opaską przykrawężnikową.
 • Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat Gospodarki Komunalnej, Plac Kościuszki 22, pok. 4, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
  - mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk, kierownik referatu, Pl. Kościuszki 22, pok. 9, tel. (081) 752 07 05 w. 34,
  - Podinspektor Piotr Wójcicki, Pl. Kościuszki 22, pok. 4, tel. (081) 752 07 05 w. 36. 
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na letnie utrzymanie terenów miejskich", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, do dnia 14 kwietnia 2003 r., do godz. 9.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 14 kwietnia 2003 r. o godzinie 9.30.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2003 r.
 • Kryteria wyboru ofert: zadanie 1 i 2 - cena brutto - 100%.
 • Wymagane jest wadium w wysokości:
  zadanie 1 - 1.500,00 zł
  zadanie 2 - 500,00 zł
 • Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.