OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 3.04.2003 r.

Gmina Łęczna
reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

REMONT NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH CHODNIKÓW,
DRÓG I ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY ŁĘCZNA

 • Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni asfaltowych chodników, dróg i ulic na terenie miasta i gminy Łęczna.
 • Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat Gospodarki Komunalnej, Plac Kościuszki 22, pok. 5, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
  - mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk, kierownik referatu, Pl. Kościuszki 22, pok. 9, tel. (081) 752 07 05 w. 34,
  - Podinspektor Andrzej Kawalec, Pl. Kościuszki 22, pok. 4, tel. (081) 752 07 05 w. 35. 
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na remont nawierzchni asfaltowych", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, do dnia 11 kwietnia 2003 r., do godz. 8.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w Sali Konferencyjnej Rady Miejskiej, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 22, w dniu 11 kwietnia 2003 r. o godzinie 9.00.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2003 r.
 • Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%.
 • Wymagane jest wadium w wysokości 1.000,00 zł.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.