OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI DO 30.000 EURO

Łęczna, 31.03.2003 r.

Burmistrz Łęcznej

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

ZAKUP KRUSZYWA DROGOWEGO NA BAZIE ŻUŻLA STALOWNICZEGO
O UZIARNIENIU 0 - 10 mm Z DOSTAWĄ NA DROGI
ADMINISTROWANE PRZEZ BURMISTRZA ŁĘCZNEJ

 • Wymagany termin realizacji - 31 maja 2003 r.
 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat Gospodarki Komunalnej, Plac Kościuszki 22, pok. 5.
 • Uprawnieni do kontaktu z oferentami: 
  mgr inż. Dariusz Pożaroszczyk,
  tel. (081) 752 07 05 w. 34
  podinspektor Bogumił Brodzisz,
  tel. (081) 752 07 05 w. 35
 • Termin składania ofert upływa 9 kwietnia 2003 r. o godz. 9.00
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, pok. 11.
 • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 kwietnia 2003 r. o godzinie 11.00 siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki. 
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wpłacą wadium w kwocie 500 zł na konto podane w siwz.
 • Kryterium wyboru oferty: cena brutto za dostarczenie 1 Mg kruszywa na drogi gminne bez względu na lokalizację - waga 100 %.
 • Postępowanie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.