OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 28.02.2003 r.

Burmistrz Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

na dostawę 5 zestawów komputerowych dla Urzędu Miejskiego w Łęcznej.

Pożądany termin realizacji - 2003.03.14

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 9.

Uprawniony do kontaktów z oferentami – Wojciech Kwieciński.

Termin składania ofert upływa dnia 10 marca 2003 r. do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 10 marca 2003 r. o godzinie 13.15. w Urzędzie Miejskim, Plac Kościuszki 5.

Kryterium wyboru oferty: Cena oferty - waga 100 %.