OGŁOSZENIE O PRZETARGU DWUSTOPNIOWYM
o szacunkowej wartości powyżej 30 000 euro

Urząd Miasta Łęczna, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, woj. lubelskie, pow. łęczyński, tel. 081 752 11 50 w. 26, fax 081 752 11 50, www.leczna.pl, e-mail: info@www.leczna.pl,

ogłasza przetarg dwustopniowy na

zaprojektowanie i wykonanie
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych - I etap, 
realizacja inwestycji pod klucz

(PKWiU: 45.21.1)

 • Miejsce realizacji: Łęczna, Stara Wieś.
 • Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
 • Termin realizacji (wymagany) - 30.11.2003 r. 
 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

  cena (koszt) - 70% 
  koszty eksploatacji - 20%
  funkcjonalność - 10%
 • Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 50 zł) można odebrać w budynku Urzędu Miasta, Plac Kościuszki 22, pok. nr 1, lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Uprawnieni do kontaktów z oferentami - Bogusław Kulikowski, Radosław Tkaczyk, e-mail: irg@www.leczna.pl, tel. 081 752 07 05 w. 20, 26, lok. 1, 2,
  w godz. 8:00 - 14:30.
 • Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, lok. 11. 
 • Termin składania ofert upływa dnia 21.03.2003 o godzinie 11.00
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. 

Niniejsze ogłoszenie ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych
Nr 23 z dnia 21.02.2003 r. POZYCJA 9506