OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 7.02.2003 r.

Gmina Łęczna
reprezentowana przez Burmistrza Łęcznej

21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

oczyszczanie wpustów kanalizacji deszczowej

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na oczyszczeniu wpustów kanalizacji deszczowej na terenie miasta Łęczna w ilości do 400 sztuk.
 • Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat Gospodarki Komunalnej, Plac Kościuszki 22, pok. 5, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest podinspektor Bogdan Przystupa, Plac Kościuszki 22, pok. 5, tel. (081) 752 07 05 w. 36.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na oczyszczanie wpustów", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, do dnia 18 lutego 2003 r., do godz. 11.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 18 lutego 2003 r. o godzinie 11.30.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2003 r.
 • Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.