OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 24.01.2003 r.

Burmistrz Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę materiałów biurowych

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych.
 • Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, w godz. 8.00-14.30 lub
  za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Anna Gontarek, pok. 11, tel. (081) 752 11 50 w. 46.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na dostawę materiałów biurowych", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 11, do dnia 3 lutego 2003 r., do godz. 11.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w sali konferencyjnej Rady Miejskiej, Plac Kościuszki 22,
  w dniu 3 lutego 2003 r. o godzinie 11.30.
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia - do 7 lutego 2003 r.
 • Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.