OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 10.01.2003 r.

Burmistrz Łęcznej
21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5
tel./fax (081) 752-11-50


ogłasza przetarg nieograniczony na

odłów bezpańskich psów

 • Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na prowadzeniu odłowu bezpańskich psów na terenie miasta i gminy Łęczna.
 • Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w Urzędzie Miejskim w Łęcznej - Referat gospodarki komunalnej, Plac Kościuszki 22, pok. 5, w godz. 8.00-14.30 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest podinspektor Piotr Wójcicki, Pl. Kościuszki 22, pok. 5, tel. (081) 752 07 05 w. 36.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na odłów bezpańskich psów", należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5, pok. 7, do dnia 17 stycznia, do godz. 9.00.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, Plac Kościuszki 5, w dniu 17 stycznia 2003 r. o godzinie 10.00.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Termin realizacji zamówienia - do 31 grudnia 2003 r.
 • Kryteria wyboru ofert: cena brutto - 100%.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.