Łęczna, 3.01.2003 r.

O G Ł O S Z E N I E

 Burmistrz Łęcznej

 21-010 Łęczna Plac Kościuszki 5

tel./fax (0-81) 752-11-50

 ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę paliwa

 I. Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących paliw: Pb 95 w ilości 3.900 litrów, U 95 w ilości 3.250 litrów, Gaz w ilości 300 litrów oraz ON w ilości 800 litrów.

   II.  Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5 pok. 7 w godz. 800 - 1430 lub za zaliczeniem pocztowym.

 III. Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Anna Gontarek, pok. 11 tel. (0-81) 752-11-50 w. 46

 IV. Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na dostawę paliwa” należy składać w siedzibie Zamawiającego, Plac Kościuszki 5 pokój nr 7, do dnia 10 stycznia 2003r. do godz. 1100.

 V. Otwarcie ofert nastąpi na sali konferencyjnej Rady Miejskiej w Łęcznej, Plac Kościuszki 22 w dniu 10 stycznia 2003r. o godz. 1130

 VI. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.

 VII. W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art.22 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 VIII. Wymagany termin realizacji zamówienia do 30 czerwca 2003 roku.

 IX. Kryteria wyboru ofert:

      - Cena brutto – 100 %

     

X. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych lub wariantowych.