OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 26.11.2002 r.

Środowiskowy Dom Samopomocy
21-010 Łęczna, ul. Świętoduska 2
tel./fax (0...81) 752-05-57


ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę sprzętu rehabilitacyjnego

 • Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu rehabilitacyjnego

  zadanie 1:
  bieżnia mechaniczna, atlas 2-stanowiskowy

  zadanie 2:

  wyposażenie sali doświadczenia świata
 • Formularz opisu istotnych warunków zamówienia można otrzymać bezpłatnie 
  w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy, 21-010 Łęczna, ul. Świętoduska 2, pok. nr 2, w godz. 8.00-15.00 lub za zaliczeniem pocztowym.
 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest p. Celina Śliwka, pok. nr 2, tel. (081) 752 05 57.
 • Ofertę w zamkniętej kopercie oznaczonej napisem: "Oferta na dostawę sprzętu rehabilitacyjnego", należy składać w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, ul. Świętoduska 2, pok. nr 2, do dnia 6 grudnia do godz. 14.30.
 • Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, 21-010 Łęczna, ul. Świętoduska 2, w dniu 6 grudnia 2002 r. o godzinie 15.00.
 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
 • W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki zawarte w art. 22 Ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający wymagania określone w opisie istotnych warunków zamówienia.
 • Wymagany termin realizacji zamówienia - do 16 grudnia 2002 r.
 • Kryteria wyboru ofert:
  cena brutto - 80%
  okres gwarancji - 20%

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych, dopuszcza składanie ofert częściowych.