Łęczna, 21.10.2002 r.

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 3
ul. Krasnystawska 54
21-010 Łęczna
tel. 752 10 46

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

na wymianę instalacji elektrycznej, piorunochronnej i uziemiającej w budynkach mieszkalnych, wielorodzinnych przy ul. Pl. Kanałowy 31 i 33, w Łęcznej, zgodnie z projektem technicznym

  1. Termin wykonania zamówienia 30 maj 2003r.
  2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w cenie 20,00 zł można odebrać w siedzibie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 3 w Łęcznej ul. Krasnystawska 54 pok. 204. w godz. 7.00 do 15.00.
  3. Oferty należy składać do dnia 30.10.2002r. do godz. 12.00 w siedzibie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 3 w Łęcznej przy ul. Krasnystawskiej 54.
  4. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.10.2002r. o godz. 12.30 w siedzibie Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej Nr 3 przy ul. Krasnystawskiej 54 w Łęcznej w pok. 112.
  5. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a/ posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b/ posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c/ dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d/ znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
e/ nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

  6. Kryteria oceny:

a/ cena oferty - 80%
b/ termin płatności - 10 %
c/ referencje z pracy wykonanych w budynkach wielorodzinnych - 10 %

  7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienia wadium w wys. 1 000,- zł       (słownie: jeden tysiąc zł)

Zarząd Wspólnoty