OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 10.12.2002 r.

Przedszkole Publiczne Nr 5,

21-010 Łęczna, ul. Obrońców Pokoju 13, tel. (0...81) 75-21-637
ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę artykułów mięsnych do w/w przedszkola

  • Wymagany termin realizacji zamówienia: 1.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

  • Formularz informacji dla oferenta można odebrać osobiście w Przedszkolu Publicznym Nr 5, ul. Obrońców Pokoju 13.

  • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Elżbieta Kowalczyk, tel. 75-21-637, w godzinach od 8.00 do 10.00 od poniedziałku do piątku.

  • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

  • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

  • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%.

  • Zamkniętą kopertę oznakowaną „Dostawa artykułów mięsnych do PP-5” należy złożyć w pokoju dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5, ul. Obrońców Pokoju 13 do dnia 19 grudnia 2002 r. do godz. 9.00.

  • Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym Nr 5, ul. Obrońców Pokoju 13 w dniu 19 grudnia 2002 r. o godz.11.00.

  • Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej www.leczna.pl