OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Łęczna, 10.12.2002 r.

Przedszkole Publiczne Nr 3,

21-010 Łęczna, ul. Braci Wójcickich 29, tel. (0...81) 75-21-369
ogłasza przetarg nieograniczony na

dostawę artykułów mięsnych do w/w przedszkola

 • Wymagany termin realizacji zamówienia: 1.01.2003 r. do 30.06.2003 r.

 • Formularz informacji dla oferenta można odebrać osobiście w Przedszkolu Publicznym Nr 3, ul. Braci Wójcickich 29.

 • Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Kazimiera Wójcik, tel. 75-21-369, w godzinach od 8.00 do 10.00 od poniedziałku 
  do piątku.

 • W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy złożą oświadczenie, że spełniają warunki zawarte w art.22 ust.2 ustawy o zamówieniach publicznych.

 • Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

 • Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100%.

 • Zamkniętą kopertę oznakowaną „Dostawa artykułów mięsnych do PP-3” należy złożyć w pokoju dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3, ul. Braci Wójcickich 29 do dnia 19 grudnia 2002 r. do godz. 9.00.

 • Otwarcie ofert nastąpi w Przedszkolu Publicznym Nr 3, ul. Braci Wójcickich 29 w dniu 19 grudnia 2002 r. o godz.11.00.

 • Ogłoszenie ukazało się na stronie internetowej www.leczna.pl